Resultats

Resultats 2013

Durant els censos es van localitzar un total de 50 espècies, de les quals 46 presentaven territoris de cria clarament identificables dins de les parcel·les d’estudi (Taula 1). La resta d’espècies utilitzaven les parcel·les d’estudi només com a zona de pas o de manera molt marginal i, per tant, no se n’han determinat els territoris. Aquest fet comporta que tampoc s’hagin comptabilitzat ni en el càlcul de l’indicador, ni a l’hora de determinar els paràmetres ecològics de les parcel·les.

ocells_horts_resultats_taula1

Taula 1. Categoria d’amenaça de les espècies nidificants a les finques d’estudi.

A la Taula 2 es mostra un resum del nombre de territoris a cada una de les finques d’estudi per espècie. El rang expressat correspon a la diferència entre contemplar només les espècies amb territoris segurs o afegir-hi també aquelles espècies amb territoris possibles.

ocells_horts_resultats_taula2

Taula 2. Nombre de territoris de nidificació segura per finca i espècie (entre parèntesi incloent els territoris de nidificació probable).

A continuació es detallen els resultats dels censos de cada una de les espècies detectades en forma de taula i de mapes de territoris (Figures 1-61) i per cada una de les parcel·les d’estudi.

En aquests mapes es mostren tant els territoris de cada una de les espècies presents com els límits de la parcel·la. La delimitació de les parcel·les d’estudi segueix la mateixa codificació utilitzada a la Figura 1 (polígons grocs per delimitar els límits de les parcel·les).

A cada mapa es mostren els contactes de cada individu en cada una de les tres visites codificades de la manera que s’expressa en la Figura 1. També s’hi mostren els hipotètics territoris de cada espècie encerclats en una el·lipse de color blau amb fons blau fort quan el territori s’ha considerat segur i amb fons gris quan el territori s’ha considerat possible (vegeu Metodologia de cens).

ocells_horts_resultats_llegenda

Figura 1. Simbologia de límits de finca i territoris a les finques d’estudi.

Resultats per finques

Aquí es presenten els resultats obtinguts per finques durant la primavera de 2013 i es dóna un exemple gràfic d’una espècie en cada una d’elles.

Sant Andreu
Durant la primavera de 2013 es van detectar un total de 11 espècies d’ocells diferents amb territori establert a la finca de Sant Andreu. El total d’individus detectat va ser de 68 individus i 34 parelles (Taula 3).

ocells_horts_resultats_taula3

Taula 3. Abundància i nombre de parelles de les espècies detectades amb territoris a la finca de Sant Andreu durant la primavera de 2013.

Exemple de distribució dels territoris del pardal comú Passer domesticus a la finca de Sant Andreu:

ocells_horts_resultats_sant_andreu_pasdom

Figura 2. Territoris de pardal comú Passer domesticus a la finca de Sant l’Andreu. El cercles blaus amb fons blau corresponen als territoris segurs i els cercles blaus amb fons gris als territoris possibles. Els codis sobre el mapa són localitzacions de l’espècie amb un comportament determinat seguint la llegenda de la Figura 1.

Santa Pau
Durant la primavera de 2013 es van detectar un total de 35 espècies d’ocells diferents amb territori establert a la finca de Santa Pau. El total d’individus detectat va ser d’entre 191 i 238 individus i entre 99 i 113 parelles (Taula 4).

ocells_horts_resultats_taula4

Taula 4. Abundància i nombre de parelles de les espècies detectades amb territoris a la finca de Sant Andreu durant la primavera de 2013.

Exemple de distribució dels territoris del pit-roig Erithacus rubecula a la finca de Santa Pau:

ocells_horts_resultats_santa_pau_erirub

Figura 3. Territoris de pit-roig Erithacus rubecula a la finca de Santa Pau. El cercles blaus amb fons blau corresponen als territoris segurs i els cercles blaus amb fons gris als territoris possibles. Els codis sobre el mapa són localitzacions de l’espècie amb un comportament determinat seguint la llegenda de la Figura 1.

Tiana
Durant la primavera de 2013 es van detectar un total de 15 espècies d’ocells diferents amb territori establert a la finca de Tiana. El total d’individus detectat va ser de 45 individus i 22 parelles (Taula 5).

ocells_horts_resultats_taula5

Taula 5. Abundància i nombre de parelles de les espècies detectades amb territoris a la finca de Tiana durant la primavera de 2013.

Exemple de distribució dels territoris de merla Turdus merula a la finca de Tiana:

ocells_horts_resultats_tiana_turmer

Figura 4. Territoris de merla Turdus merula a la finca de Tiana. El cercles blaus amb fons blau corresponen als territoris segurs i els cercles blaus amb fons gris als territoris possibles. Els codis sobre el mapa són localitzacions de l’espècie amb un comportament determinat seguint la llegenda de la Figura 1.

Podeu descarregar-vos els resultats del seguiment dels ocells als horts durant la primavera de 2013 clicant a l’enllaç següent: Resultats ocells dels horts 2013 (fitxer PDF, 4791 Kb)